คดีแพ่งคือ

เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของบุคคล ตามกฎหมาย หรือ ตามสัญญาโดยผูกพันบุคคลตั้งแต่เกิด จนตาย เมื่อบุคคลมีสิทธิหน้าที่ระหว่างกันแล้ว จึงต้องเคารพซึ่งกันและกัน หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ไม่ปฏิบัติตาม อีกฝ่ายหนึ่งก็จะได้รับความเสียหาย ซึ่งทางกฎหมายเรียกว่า การโต้แย้งสิทธิ  แต่ในบางกรณีกฎหมายได้กำหนดสิทธิของบุคคลไว้ แต่กฎหมายก็ได้กำหนดเงื่อนไขไว้ด้วยว่าจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อน จึงจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย เรื่องต่างๆ เหล่านี้ รวมๆ เรียกว่า คดีแพ่ง ซึ่งกระบวนการของคดีแพ่ง ตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงเสร็จสิ้น พอสรุปขั้นตอนได้ตามแผนผังด้านล่างนี้

อธิบายเกี่ยวกับคดีแพ่ง

ทนายความเกี่ยวข้องกับคดีแพ่งอย่างไร

เมื่อสิทธิและหน้าที่ระหว่างบุคคลได้บัญญัติไว้ในกฎหมาย หรือ ได้กำหนดไว้ในสัญญา ซึ่งข้อกฎหมายมีมากมายออกใหม่แทบทุกวัน ส่วนข้อสัญญาต่างๆ นั้น เกิดขึ้นทุกลมหายใจ จำเป็นต้องตีความเจตนาของแต่ละฝ่าย และนำกฎหมายไปปรับใช้ให้ถูกต้อง บุคคลทั่วไป ประกอบอาชีพ กิจการงาน ก็ต้องมุ่งหาเงินอย่างเดียว ไม่มีเวลาศึกษาข้อกฎหมายอย่างละเอียด บางครั้งดำเนินกิจการไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จึงเกิดปัญหาขึ้นในอนาคต ทนายความจึงเข้ามามีบาทบาท ในฐานะที่เป็นผู้มีวิชาชีพด้านกฎหมายโ่ดยตรง ในการให้คำปรึกษา พิทักษ์สิทธิ ชี้แนะแนวทาง เพื่อให้ดำเนินธุรกิจการงานราบรื่นไปได้ตามครรลองของกฎหมาย ขจัดข้อโต้แย้งต่างๆ และหากมีความจำเป็นต้อง ต่อสู้คดีความกัน ทนายความก็มีบทบาทในการ ว่าต่าง แก้ต่าง ในชั้นศาล ทุกคดี สุดท้ายปลายทางของคดีแพ่ง คือ การบังคับคดี ทนายความก็มีบทบาทในการสืบหาทรัพย์สิน ยึดทรัพย์ อายัดสิทธิเรียกร้อง การตรวจสอบคัดค้านกระบวนการต่างๆ ในการบังคับคดีทางแพ่ง ให้สำเร็จลุ่ล่วง จึงมีความจำเป็นต้องมีทนายความ

ค่าทนายความในคดีแพ่ง

โดยทั่วไปขึ้นอยู่กับความตกลงระหว่างผู้มาใช้บริการ กับ ทนายความ ไม่มีอัตราตายตัว ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ความยากง่ายในการดำเนินคดี ระยะเวลา ฐานะของผู้มาใช้บริการ ความรู้ ประสบการณ์ของทนายความ  ตลอดจน สภาวะเศรษฐกิจ ดังนั้น จึงควรปรึกษาทนายความเป็นการส่วนตัว โดยให้ข้อมูลกับทนายความ แล้วปรึกษาวางแผนถึงความเป็นไปได้ของคดี ค่าใช้จ่ายต่างๆ ก่อนตกลงว่าจ้างเสมอ  

                Add Friend   

                                   

                                  


Facebook Comments (แสดงความคิดเห็น)
error: Content is protected !!